Asbestonderzoek

Asbest maakt tegenwoordig een belangrijk onderdeel uit van bodemonderzoek en partijkeuringen (van bijvoorbeeld grond en puin).

Realistische visie
Vanwege het huidige milieubeleid en de strikte regelgeving is zorgvuldig omgaan met asbest noodzakelijk. Bovendien ligt asbestverontreiniging maatschappelijk zeer gevoelig. Asbest kan risico’s opleveren voor mens en milieu en het aantreffen van asbest leidt dan ook vaak tot heftige reacties. Grondslag ziet het als haar taak om nuchter en realistisch met asbest om te gaan. Het inzichtelijk maken van de verontreinigingsgraad, een professionele risicobeoordeling en heldere communicatie naar achtereenvolgens de opdrachtgever, het bevoegd gezag en andere betrokken partijen spelen hierbij een belangrijke rol.

Gedegen kennis
Grondslag beschikt over de grote dosis ervaring, kennis en kunde, die benodigd is voor een gedegen en objectief asbestonderzoek. Onze monsternemers zijn vakkundig geschoold, zowel voor het herkennen van asbest in het veld als voor het onderkennen van risico’s. Voor de voorbereiding en begeleiding van asbestsaneringen beschikt Grondslag over eigen arbeidshygiënisten en DLP-ers (Deskundig Leidinggevende Projecten). Met dit team zijn wij in staat de asbestproblematiek goed en slagvaardig aan te pakken. Creatief en oplossingsgericht denken staan hierbij centraal. Uiteraard gebeurt het totale proces conform de wettelijke richtlijnen van de overheid.

Top