Cursus DLP / KVP

Grondslag biedt voor bedrijven de volgende in-company cursussen aan:

 • herhalingscursus DLP / introductiecursus DLP;
 • cursus asbestherkenning;
 • cursus Kwaliteitsverantwoordelijk Persoon (KVP) in het kader van de BRL7000.

Hieronder zal een kort beschrijving worden gegeven van de inhoud van de cursussen die wij aanbieden.

Herhalingscursus DLP / Introductiecursus DLP
Bij het werken in of met verontreinigde grond en grondwater is het belangrijk dat er aandacht is voor veiligheid en gezondheid. De basis hiervoor wordt gevormd door de CROW publicatie 132 en 400 “Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water”. Grondslag is in staat om een herhalings- of introductiecursus DLP te verzorgen, waarbij de inhoud van de cursus is afgestemd op de geldende eindtermen vanuit de CROW132 en/of CROW400.

Daarnaast zal worden ingegaan op de meest recente wijzigingen / ontwikkelingen rondom de CROW400 publicatie. De cursus zal worden gegeven door een SKO gecertificeerd arbeidshygiënist in samenspraak met een gediplomeerde Middelbaar Veiligheidskundige (MVK), beide in dienst bij Grondslag met een ruime ervaring in het vakgebied.

Afhankelijk van het kennisniveau van de cursisten heeft de herhalings- of introductiecursus DLP als doel:

 • het opfrissen van de kennis van diegenen die in het bezit zijn van een certificaat ‘Deskundig Leidinggevende Projecten verontreinigde grond’ en/of kennis hebben van de CROW132 of 400;
 • introductie/kennismaking met de CROW132 of 400 voor diegene welke nog onbekend zijn met het werken in/of met verontreinigde grond en grondwater en daarbij geldende richtlijnen.

Tijdens de cursus komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

 • uitwisseling van eigen ervaringen als DLP-er;
 • ontwikkelingen in wet- en regelgeving;
 • veiligheidsklassen en maatregelenpakketten;
 • persoonlijke beschermingsmiddelen en beschermende voorzieningen;
 • toepassing van meetapparatuur.

Cursus asbestherkenning
Grondslag is in staat om een cursus asbestherkenning te verzorgen waarbij u de belangrijkste aspecten voor het herkennen van asbest in bulkmaterialen, zoals bouwmaterialen, afval en bodem leert. Deze cursus voldoet aan de termen voor basiskennis ‘asbest’ zoals deze bedoeld is in de BRL 7001.

Naast de belangrijke specifieke informatie over asbest leert u, aan de hand van foto’s en voorbeeld monsters, asbesthoudende materialen te herkennen. De opleiding is bestemd voor iedereen die beroepsmatig in contact kan komen met asbest.

De cursus zal worden gegeven door een SKO gecertificeerde arbeidshygiënist in samenspraak met een gediplomeerde Middelbaar Veiligheidskundige (MVK-er). Beide zijn in dienst bij Grondslag, hebben een ruime ervaring in het vakgebied en zijn in het bezit van het certificaat Asbestdeskundige (volgens de SC-570).

Tijdens de cursus komen onder andere de volgende zaken aanbod:

 • het ontstaan van asbest en zijn eigenschappen;
 • de fabricage van asbesthoudende producten;
 • uiterlijke kenmerken van asbest;
 • herkenning van asbesthoudend materiaal in (deels) bouwkundige objecten, bodem, slib en puin;
 • oefening aan de hand van asbestmonsters en foto’s;
 • maatregelen bij het aantreffen van asbesthoudend materiaal;
 • wetgeving;
 • asbest in de CROW400.

Cursus Kwaliteitsverantwoordelijk Persoon (KVP) in het kader van de BRL7000
Bij bodemsaneringsprojecten moet, in het kader van de SIKB BRL7000 richtlijn, een kwaliteitsverantwoordelijk persoon (KVP) aanwezig zijn bij (milieu-)kritische werkzaamheden. De KVP houdt toezicht bij werkzaamheden die het saneringsresultaat kunnen beïnvloeden, zoals grondverzet in en van verontreinigde grond, het vaststellen van grenzen en het aanbrengen van saneringssystemen. Ook is de KVP aanwezig bij het werk rondom grond- en afvalstromen, zoals het vrijkomen van grond en afval, de aan- en afvoer en het verwerken ervan.

Grondslag is in staat om een cursus te verzorgen waarbij invulling gegeven wordt aan de eisen zoals de SIKB BRL7000 richtlijn stelt aan de KVP. Hierbij bestaat de mogelijkheid om tijdens de cursus in te gaan op de binnen de organisatie aanwezige documenten, handboeken, werkplannen, etc. De cursus wordt gegeven door een Middelbaar Veiligheidskundige (MVK) van Grondslag BV. Deze persoon heeft ruime ervaring op het gebied van bodemsaneringen, onder andere door uitgevoerde werkzaamheden als milieukundig begeleider (mbk-er), KVP-er en externe auditor in het kader van de SIKB BRL7000.

Tijdens de cursus zullen onder andere de volgende zaken worden behandeld:

 • vakbekwaamheid;
 • (water)bodemonderzoeksnormen en de interpretatie van de onderzoeksgegevens;
 • relevante onderdelen van de Standaard RAW-bepalingen;
 • de SIKB BRL 7000 en hieronder vallende protocollen;
 • taken en verantwoordelijkheden zoals beschreven in BRL 6000;
 • taken en verantwoordelijkheden zoals beschreven in BRL 7000;
 • de hoofdlijnen van de geldende wetgeving.

Wilt u meer informatie dan kunt u uw verzoek mailen naar veiligheid@grondslag.nl

 

Top