Gas- en luchtmetingen

Aanleiding om een gas- of luchtmeting uit te voeren kan zijn: de wettelijke verplichting, maar ook zorg voor werknemer of omwonenden of bijvoorbeeld om te achterhalen waar bepaalde stankklachten door worden veroorzaakt. Gas- en luchtmetingen worden regelmatig uitgevoerd op bodemsaneringslocaties, maar bijvoorbeeld ook op bouwplaatsen, garagebedrijven, laboratoria en binnen de chemische industrie. Aan de hand van de meetresultaten kan bepaald worden of er gevaar dreigt voor mens of milieu en welke maatregelen genomen dienen te worden. Ondanks het feit dat gas- en luchtmeten op zichzelf een eenvoudige bezigheid is, kunnen er een fors aantal zaken mis gaan, bijvoorbeeld door verkeerde interpretatie van de meetresultaten, de inzet van verkeerde meetapparatuur en door te meten op de verkeerde meetlocaties. Het is dan ook van groot belang dat de metingen door een deskundig persoon verricht worden.

Wetgeving
In tegenstelling tot wat men zou verwachten is in de Arbo-wet niet specifiek geregeld wie gasmetingen mogen uitvoeren. In feite zou dus iedereen een gasmeter kunnen oppakken en een meting uitvoeren. Indirect zijn er echter wel degelijk een aantal eisen met betrekking tot gasmeten. Zo stelt de Arbo-wet (art. 8) en het Arbobesluit (art. 4.6 en 4.7) algemene eisen aan de opleiding en instructie van werknemers ten aanzien van risico’s voordat er met de werkzaamheden mag worden gestart. Deze werkzaamheden worden niet specifiek genoemd, maar bijvoorbeeld werken in een besloten ruimte valt onder deze eisen (zie AI-blad nr.5).

Wat kan Grondslag voor u betekenen?
Grondslag beschikt over een aantal deskundige personen, die lucht- en gasmetingen op de juiste manier kunnen uitvoeren. Dit team van personen wordt begeleid door onze gecertificeerde arbeidshygiënisten, zodat niet alleen op de juiste plaats, met de juiste apparatuur gemeten wordt, maar ook de interpretatie van de meetresultaten in goede handen is. Met regelmaat voeren wij metingen uit op bodemsaneringslocaties, in kruipruimtes, op bouwlocaties en in garagebedrijven.

Top