NRB

Vrijwel alle bedrijven of inrichtingen die onder het Activiteitenbesluit vallen krijgen te maken met de NRB (Nederlandse Richtlijn Bodembescherming).

Aan de hand van de NRB kunnen zij bepalen in hoeverre binnen de inrichting sprake is van een bodembedreigende activiteit waarvoor preventieve maatregelen en voorzieningen moeten worden getroffen.

In artikel 13 van de Wet Bodembescherming (WBb) staat: Ieder die op of in de bodem handelingen verricht als bedoeld in de artikelen 6 tot en met 11 en die weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat door die handelingen de bodem kan worden verontreinigd of aangetast, is verplicht alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd, teneinde die verontreiniging of aantasting te voorkomen, dan wel indien die verontreiniging of aantasting zich voordoet, de verontreiniging of de aantasting en de directe gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken.

De NRB is een instrument om te bepalen of activiteiten en/of stoffen nadelige gevolgen kunnen hebben voor de kwaliteit van de bodem. In feite is de NRB een soort checklist, die gebruikt kan worden om de grootte van een risico op bodemverontreiniging in te schatten en waarmee een combinatie van maatregelen en voorzieningen (cmv) kan worden vastgesteld die het risico minimaliseert. In de NRB staat het begrip ‘verwaarloosbaar bodemrisico' centraal. Voorzieningen en maatregelen dienen een verwaarloosbaar bodemrisico te realiseren voor de duur van de bedrijfsmatige activiteiten.

Naast de NRB toetsing is ook het uitvoeren van bodemonderzoek verplicht voor alle inrichtingen waarbinnen wordt gewerkt met bodembedreigende stoffen. Daarbij richt het bodemonderzoek zich alleen op die stoffen die tijdens de bedrijfsactiviteit in de bodem kunnen komen. Dit ongeacht de ter plaatse aanwezige of al getroffen preventieve maatregelen.

Een bodemonderzoek moet de bodemkwaliteit bepalen voor aanvang van de activiteiten (nulsituatie onderzoek). Met het bodemonderzoek dat na beëindiging van de inrichting of bedrijfsactiviteiten wordt uitgevoerd, wordt vastgesteld of de bodemkwaliteit ten opzichte van de nulsituatie is veranderd (eindsituatie onderzoek). Als inderdaad sprake is van verslechtering dan moet de bodemkwaliteit worden hersteld in de oorspronkelijke situatie (de nulsituatie) of de achtergrondwaarden uit het Besluit bodemkwaliteit.

Grondslag heeft de kennis en ervaring om een NRB toetsing uit te voeren voor u. We begrijpen de taal van vergunningverleners, handhavers en toezichthouders en kunnen ervoor zorgen dat u tijdig over het gewenste document kan beschikken en uw bedrijfsprocessen niet stil komen te liggen als gevolg van het ontbreken van de NRB toetsing of op de juiste wijze uitgevoerde bodemonderzoeken.

Top