Opstellen van RI&E'S

Waarom een risico-inventarisatie en - evaluatie (RI&E)?
Als ondernemer loopt u risico’s. Niet alleen binnen het ondernemerschap zelf maar ook tijdens de activiteiten van uw medewerkers. U kunt daarbij denken aan ongevallen, gevaarlijke werkplekken, blootstelling aan gevaarlijke stoffen, ondeugelijke arbeidsmiddelen etc. Daarom is het verstandig (en wettelijk verplicht) om de risico’s binnen de organisatie vooraf in te schatten en op een rij te zetten. Dit gebeurt middels een RI&E, dit is een lijst met alle risico’s binnen uw bedrijf.

Wetgeving
Zoals eerder vermeld wordt de werkgever vanuit de Arbowet (art.5) verplicht om een inventarisatie en evaluatie uit te voeren van de risico’s die de arbeid voor de werknemers met zich meebrengt. Daarnaast dient door de werkgever een plan van aanpak opgesteld te worden met daarin de maatregelen, die genomen dienen te worden om de in de RI&E bepaalde risico’s te beperken of te voorkomen. Verder schrijft de wetgeving voor dat een werkgever bij het opstellen en onderhouden van een RI&E zich laat bijstaan door deskundige op het gebied van arbo en veiligheid.

Grondslag en RI&E
Grondslag bezit, dankzij de aanwezigheid van gecertificeerde arbeidshygiënisten en middelbaar veiligheidskundigen (MVK-er), deskundige kennis op het gebied van arbo en veiligheid. Hierdoor is Grondslag instaat om voor zowel grote als kleine bedrijven een RI&E op te stellen en goed te keuren die voldoet aan de wettelijke eisen. Vervolgens kan middels een plan van aanpak invulling gegeven worden aan maatregelen om de risico’s te beperken. Uiteraard kan Grondslag u hierbij adviseren en ondersteunen om zo tot een veilige en gezonde bedrijfsvoering te komen.

Top