Saneringsbegeleiding

Grondslag wordt steeds vaker ingeschakeld bij de voorbereiding en begeleiding van bodemsaneringswerken. Er is een verschuiving in de orderportefeuille zichtbaar van onderzoek naar saneringsbegeleiding.

Een belangrijke oorzaak hiervan, is de visie die we als bedrijf op de bodemsaneringen hebben. Buitengewoon praktisch en klantgericht wordt vooraf de optimale saneringsvariant bedacht en omschreven. Iedere vorm van verspilling wordt tegen gegaan. Tijdens de uitvoering van het werk bewaken de milieukundig begeleiders de doelstellingen van de sanering, maar wordt ook constant gezocht naar mogelijkheden om de sanering meer efficiënt uit te voeren.

De orderporte­feuille wordt gevuld door een groot aantal vaste klanten en bestaat uit veel vaktechnisch uitdagende werken. De afgelopen jaren waren we voor de SBNS actief op meerdere spoorwegemplacementen. We hebben één van de grotere bodemsaneringen Zellingwijk in Gouderak afgesloten, zijn actief voor het BodemCentrum en Bosatex ( chemische wasserij Driebergen ) maar ook zijn we dagelijks bezig op kleine werken van een week of een dag.

Grondslag is gecertificeerd voor de begeleiding van land- en waterbodemsaneringen, zowel conventioneel als in situ (BRL6000, protocollen 6001 en 6002). Er zijn ca. tien collega’s op naam gecertificeerd voor de werkzaamheden op locatie.

Bij het overgrote deel van de projecten is Grondslag bij het gehele traject van de bodemsanering betrokken. Vanaf het opstellen van het saneringsplan (en vaak al vanaf de onderzoeksfase) tot en met de eindevaluatie is Grondslag de adviseur.

Met regelmaat worden ook milieukundig begeleiders van Grondslag ingehuurd om alleen de werkzaamheden op locatie te begeleiden, zonder dat de voorbereiding door Grondslag is gedaan. De milieukundig begeleiders van Grondslag zijn gewild en worden geroemd. De voornaamste redenen hiervoor zijn:

  • de begeleiders zijn allemaal geregistreerd voor zowel de processturing als de milieukundige verificatie van de sanering. Veelal worden uit oogpunt van efficiency en de beste communicatie beide taken gecombineerd, maar op verzoek van de klant en afhankelijk van het soort project en de bijbehorende organisatie kan ook één van beide taken worden vervuld;
  • diverse begeleiders zijn opgeleid voor Deskundig leidinggever Projecten (DLP) en BedrijfsHulpVerlening (BHV). Desgewenst en mits goed afgesproken kunnen er veiligheidstaken worden overgenomen;
  • zij leggen de juiste zuinigheid aan de dag, waardoor geen kosten worden gemaakt, die niet nodig zijn;
  • zij staan letterlijk met beide benen in de klei en zijn daar te vinden, waar de activiteit is op de saneringslocatie. Ook zijn de begeleiders bereid om even bij te springen als dat nodig is;
  • de communicatie met bevoegd gezag verloopt open en op tijd. Bij voorkeur verricht de MKBer deze communicatie zelf, zonder tussenkomst van een projectleider. Dit voorkomt verlies van informatie en verstoring van het communicatieproces;
  • veel begeleiders beschikken nog over tal van andere erkenningen (registraties) voor veldwerk. Voor het optimaal inplannen van mensen is dit een noodzaak. De begeleiders van Grondslag willen alleen op locatie aanwezig zijn, op die momenten die voor de sanering cruciaal zijn. Er is dus periodieke begeleiding mogelijk. Op andere momenten worden de begeleiders zoveel als mogelijk ingezet voor andere werkzaamheden. Na het bezoek aan de bodemsanering kan elders een klein bodemonderzoek worden gedaan, kunnen watermonsters worden genomen of kan een partijkeuring worden uitgevoerd.
Top