Visie en kernwaarden

Visie en kernwaarden

"De kernwaarden dateren reeds uit 2006, maar worden tot op de dag van vandaag gerespecteerd en we hopen nog lang, langs deze richtlijnen te denken"

Grondslag is een bedrijf dat denkt en handelt vanuit een viertal kernwaarden, die bepalend zijn voor onze bedrijfscultuur.

Deze waarden zijn:
- werkvreugde
- tevreden klanten
- gezond bedrijfsresultaat
- positief imago

Werkvreugde
wordt gehaald uit het ontvangen van waardering en beloning, het bieden van uitdaging in het werk en het bieden van zekerheid. Een medewerker moet op zijn of haar eigen niveau opereren en mogelijkheden krijgen en opzoeken om te groeien. Individuele ontwikkeling en verbetering zijn belangrijk gezien de continuïteit en lange termijndoelstellingen van het bedrijf. De werksfeer en de collegialiteit blijven daarbij van groot belang.

Klanten
moeten vertrouwen hebben in de deskundigheid en oprechtheid van Grondslag en het gevoel hebben dat hun belang optimaal wordt verdedigd (uiteraard binnen de grenzen van het toelaatbare). Klanttevredenheid betekent ook: klanten komen terug, vertellen hun tevredenheid door en betalen op tijd.

Een gezond bedrijfsresultaat
is de economische basis voor groei en continuïteit en zorgt ervoor dat de bedrijfsvoering uit eigen middelen gefinancierd kan worden en dat er mogelijkheden geboden kunnen worden voor vernieuwing, verbreding en uitbreiding. Gezond bedrijfsresultaat betekent ook: eigen baas blijven, eigen koers bepalen en sociaal zijn naar klant en medewerker.

Erkenning
in de markt is belangrijk voor het krijgen en behouden van een positief, sterk imago. Erkenning betekent dat collega’s in de markt (potentiële klanten), het bevoegd gezag, etc.. Grondslag op waarde schatten en erkennen als deskundig bureau in haar vakgebied. Erkenning betekent ook: kritisch zijn naar de vraag, kritisch zijn naar beleid, een bepalende positie hebben of verwerven in de markt.

Deze vier zaken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en vormen dé voorwaarden voor de continuïteit van de organisatie. Het nastreven van deze waarden heeft in de afgelopen jaren tot forse groei geleid.

In de komende jaren blijft het nastreven en bestendigen van deze kernwaarden onze leidraad. Om te voldoen aan onze waarden is het behouden van de kwaliteit en de huidige moraal van de groep collega’s een basisvoorwaarde. De medewerkers van Grondslag zijn bovenal degenen die dag in dag uit de kernwaarden van Grondslag uitdragen naar de klanten. Onbewust beoordelen onze klanten ons op de manier waarop we deze waarden waar maken. Klanten baseren hun keuzes om al dan niet met Grondslag in zee te gaan op het beeld dat wij weten neer te zetten.

Om de kernwaarden ook in de toekomst te behouden hebben we als bedrijfsleiding voor de komende jaren een tweetal doelen gesteld:
- groei
- marktverbreding en specialisatie

Groei
Groei als middel, niet als een op zich zelf staand doel, om te voldoen aan de waarden werkvreugde, bedrijfsresultaat en imago. Een groei van 5% is realistisch en haalbaar en biedt voldoende uitdaging, een groei van 15% is eigenlijk het maximum. Bij een hoger groeipercentage komen de waarden werkvreugde en een tevreden klant in gevaar.

Marktverbreding en specialisatie
Om te voldoen aan de waarden werkvreugde, positief imago en klanttevredenheid is marktverbreding een geëigend middel. Er wordt verbreding bedoeld binnen het vakgebied bodem. Specialisatie moet er toe leiden dat we iedere categorie projecten aankunnen en aandurven. We willen uiteindelijk de volledige klantbehoefte kunnen invullen. Indien zich kansen voordoen buiten het vakgebied bodem, maar wel in het verlengde van onze wijze van dienstverlening, moeten we deze kansen grijpen.

Top