Waterbodemonderzoek

Grondig onderzoek naar kwaliteit waterbodems
Het baggeren van watergangen is de laatste decennia zo lang mogelijk uitgesteld, met name in verband met de beperkte afzetmogelijkheden van slib. Inmiddels heeft het baggerproces een hoge prioriteit gekregen. Daarmee is ook de noodzaak toegenomen tot onderzoek naar de hoeveelheden vrijkomende specie en de mogelijkheden voor afzet of hergebruik.

Voorbereid op verschillende omstandigheden
Bij het opschonen van verontreinigde waterbodems is het van groot belang voorafgaand de hoeveelheden baggerspecie zorgvuldig te bepalen, omdat met de afvoer hiervan hoge kosten gemoeid zijn. Grondslag is volledig uitgerust voor het onderzoeken van de waterbodem en het bepalen van de hoeveelheden uit te baggeren slib. Hiervoor staan ons twee boten ter beschikking; de ene is gemakkelijk in en uit het water te halen (wat noodzakelijk is in een landelijk gebied), de andere boot is meer geschikt voor ruwer water. Zonodig kunnen we in specifieke situaties gebruik maken van de zware werkschepen van derden.

Geavanceerd
De hoeveelheidsbepaling in het veld verloopt handmatig, waarna Grondslag de verzamelde gegevens invoert in het Waterbodem Dwarsprofielen Beheersprogramma (WDB). Dit programma berekent vervolgens de juiste hoeveelheden. Op het grote water gaat het kwaliteitsonderzoek vooraf door een hoeveelheidsonderzoek met speciaal hiervoor ontwikkelde technieken. De plaatsbepaling op het grote water vindt plaats met behulp van de geavanceerde satelliettechnologie RTK-DGPS. Een RvA-geaccrediteerd laboratorium verricht de slibanalyses. De controle van de analyseresultaten gebeurt met het programma Toetsing Waterbodems (Towabo).

Mogelijke besparingen
De kracht van Grondslag inzake waterbodemonderzoek schuilt vooral in het feit dat alle werkzaamheden in eigen beheer plaatsvinden en centraal worden aangestuurd door één projectleider. Deze draagt zorg voor de rapportage en de communicatie met de opdrachtgever. Bij ieder project bewaken we de uitkomsten met een kritisch oog. Een beperkte verdichting van het monsternamenet, het verrichten van enkele aanvullende analyses of het opdelen van de bagger in lagen kunnen een flinke kostenreductie opleveren ten opzichte van de oorspronkelijke verwachting.

Top