Advisering van PBM'S

Bij elk werk dat uitgevoerd wordt kunnen er risico’s ontstaan op het gebied van veiligheid en gezondheid voor de betrokken werknemers. Het is dan ook de taak van de werkgever om te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden. Om de risico’s te beheersen en de kans op letsel of gezondheidsschade te beperken is de werkgever vaak genoodzaakt om pbm’s (persoonlijke beschermingsmiddelen) in te zetten. Echter, pbm’s kunnen door verkeerd gebruik, verkeerde toegepassing etc., zelf ook risico’s voor de gebruiker veroorzaken. De keus voor de juiste pbm’s en het correcte gebruik hiervan is dan ook van groot belang.

Wetgeving
Zoals al eerder aangegeven dient de werkgever volgens de Arbo-wet (art. 3) te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden. Dit dient de werkgever te doen door risico’s en gevaren bij de bron aanpakken en/of door technische- dan wel organisatorische maatregelen te treffen. Pas als deze maatregelen niet toereikend zijn mag de werkgever over gaan tot het verstrekken van pbm’s. In de Arbo-wet (art. 5, 6 en 11), het Arbobesluit (art. 8.1 t/m 8.3) is aangegeven waar wettelijk de te gebruiken pbm’s aan moeten voldoen.

Grondslag en PBM’s
Voor de keuze van de juiste pbm’s op het werk beschikt Grondslag over personen (o.a. arbeidshygiënisten en middelbaar veiligheidskundigen) die de ervaring en de deskundigheid hebben om de risico’s en gevaren die bij bepaalde werkzaamheden kunnen ontstaan te inventariseren. Aan de hand hiervan is Grondslag in staat om conform de wetgeving te adviseren over welke pbm’s er toegepast dienen te worden en middels voorlichting en instructies aan te geven hoe deze pbm’s gebruikt dienen te worden.

Top