Cursus DLP / KVP

Grondslag biedt voor bedrijven de volgende in-company cursussen aan:

 • Examentraining DLP/ introductiecursus DLP;
 • Cursus asbestherkenning;
 • Cursus Kwaliteitsverantwoordelijk Persoon (KVP) in het kader van de BRL7000.

Hieronder geven wij per cursus een korte beschrijving van de inhoud.

Examentraining DLP / Introductiecursus DLP (CROW400)

Bij het werken in of met verontreinigde grond en grondwater is het belangrijk dat er aandacht is voor veiligheid en gezondheid, volgens de CROW-publicatie 400 “Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd bodem”. De inhoud van de examentraining en introductiecursus DLP van Grondslag zijn afgestemd op de geldende eindtermen vanuit de CROW400.

De cursus wordt gegeven door ervaren, gediplomeerde Middelbaar Veiligheidskundigen en een deskundig SKO gecertificeerd arbeidshygiënist van Grondslag.

Afhankelijk van het kennisniveau van de cursisten heeft de examentraining of introductiecursus DLP als doel:

 • Het opfrissen van de kennis van diegenen die in het bezit zijn van een certificaat ‘Deskundig Leidinggevende Projecten verontreinigde grond’ en/of kennis hebben van de CROW400;
 • Introductie/kennismaking met de CROW400 voor diegene welke nog onbekend zijn met het werken in/of met verontreinigde grond en grondwater en daarbij geldende richtlijnen;
 • Deelnemers voorbereiden op het examen DLP conform de CROW400.

Tijdens de cursus komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

 • Uitwisseling van eigen ervaringen als DLP’er;
 • Ontwikkelingen in wet- en regelgeving;
 • Veiligheidsklassen en maatregelenpakketten;
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen en beschermende voorzieningen;
 • Toepassing van meetapparatuur;
 • Begrijpen/raadplegen risicobeoordelingen en/of bodemrapportages;
 • Risicoherkenning, -beoordeling en -beheersing;
 • Arbeidshygiëne;
 • Onvoorziene omstandigheden.

Het afnemen van examen DLP conform de CROW400 publicatie valt niet binnen de gegeven cursus. Deelnemers dienen dit zelf aan te vragen.

De CROW-publicatie 400 is eventueel via ons te bestellen. Dit dient dan bij opdrachtvorming te worden aangegeven.

Cursus asbestherkenning

Grondslag verzorgt de cursus asbestherkenning, waarbij u de belangrijkste aspecten voor het herkennen van asbest in bulkmaterialen, zoals bouwmaterialen, afval en bodem leert. Deze cursus voldoet aan de termen voor basiskennis ‘asbest’ zoals deze bedoeld is in de SIKB BRL7000 – protocol 7001.

Naast de belangrijke specifieke informatie over asbest leert u, aan de hand van foto’s en voorbeeld monsters, asbesthoudende materialen te herkennen. De opleiding is bestemd voor iedereen die beroepsmatig in contact kan komen met asbest.

De cursus wordt gegeven door gediplomeerde Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK) en een SKO gecertificeerd arbeidshygiënist van Grondslag. Zij hebben allen ruime ervaring in het vakgebied en zijn in het bezit van het certificaat Asbestdeskundige (ADK volgens de SC-570).

Tijdens de cursus komen onder andere de volgende zaken aan bod:

 • Het ontstaan van asbest en zijn eigenschappen;
 • De fabricage van asbesthoudende producten;
 • Uiterlijke kenmerken van asbest;
 • Herkenning van asbesthoudend materiaal in (deels) bouwkundige objecten, bodem, slib en puin;
 • Oefening aan de hand van asbestmonsters en foto’s;
 • Maatregelen bij het aantreffen van asbesthoudend materiaal;
 • Wetgeving;
 • Asbest in de CROW400.

Cursus Kwaliteitsverantwoordelijk Persoon (KVP) in het kader van de BRL7000

Bij bodemsaneringsprojecten moet, in het kader van de SIKB BRL7000 richtlijn, een kwaliteitsverantwoordelijk persoon (KVP) aanwezig zijn bij (milieu-)kritische werkzaamheden. De KVP houdt toezicht bij werkzaamheden die het saneringsresultaat kunnen beïnvloeden, zoals grondverzet in en van verontreinigde grond, het vaststellen van grenzen en het aanbrengen van saneringssystemen. Daarnaast is de KVP aanwezig bij het werk rondom grond- en afvalstromen, zoals het vrijkomen van grond en afval, de aan- en afvoer en het verwerken ervan.

Grondslag verzorgt deze cursus, waarbij invulling wordt gegeven aan de eisen zoals de SIKB BRL7000 richtlijn stelt aan de KVP. Hierbij bestaat de mogelijkheid om tijdens de cursus in te gaan op de binnen de organisatie aanwezige documenten, handboeken, werkplannen, etc. De cursus wordt gegeven door een Middelbaar Veiligheidskundige (MVK) van Grondslag BV, met ruime ervaring op het gebied van bodemsaneringen, onder andere door uitgevoerde werkzaamheden als milieukundig begeleider (mbk’er), KVP’er en externe auditor in het kader van de SIKB BRL7000.

Tijdens de cursus zullen onder andere de volgende zaken worden behandeld:

 • Vakbekwaamheid;
 • (Water)bodemonderzoeksnormen en de interpretatie van de onderzoeksgegevens;
 • Relevante onderdelen van de Standaard RAW-bepalingen;
 • De SIKB BRL 7000 en hieronder vallende protocollen;
 • Taken en verantwoordelijkheden zoals beschreven in BRL 6000;
 • Taken en verantwoordelijkheden zoals beschreven in BRL 7000;
 • De hoofdlijnen van de geldende wetgeving.

Wilt u meer informatie dan kunt u uw verzoek mailen naar veiligheid@grondslag.nl

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze veiligheidsmaatregelen? Neem dan direct contact op.