Advisering van PBM'S

Het creëren van een veilige werkomgeving start met het wegnemen van veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor de betrokken werknemers. PBM staat voor ‘persoonlijke beschermingsmiddelen’, welke uw werknemers beschermen tegen ongelukken en letsel. Om risico’s te beheersen en kans op letsel of gezondheidsschade te beperken is een werkgever genoodzaakt om PBM in te zetten. Door verkeerd gebruik kunnen persoonlijke beschermingsmiddelen soms ook risico’s voor de gebruiker veroorzaken. De keus voor de juiste PBM en het correcte gebruik hiervan is dus van groot belang.

Wetgeving

Volgens de Arbowet (art. 3) dient de werkgever te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden, door risico’s en gevaren bij de bron aanpakken en/of door technische- dan wel organisatorische maatregelen te treffen. Als deze maatregelen niet toereikend zijn, mag de werkgever over gaan tot het verstrekken van PBM. In de Arbowet (art. 5, 6 en 11), het Arbobesluit (art. 8.1 t/m 8.3) is aangegeven waaraan de te gebruiken PBM wettelijk moeten voldoen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Voor de keuze van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen beschikt Grondslag over arbeidshygiënisten en middelbaar veiligheidskundigen, die risico’s en gevaren kunnen inventariseren die bij bepaalde werkzaamheden kunnen ontstaan. Aan de hand hiervan kan Grondslag conform de wetgeving adviseren over welke PBM er toegepast dienen te worden. Ook kunnen wij middels voorlichting en instructies aangeven hoe deze PBM gebruikt dienen te worden.

Advies over PBM

Heeft u advies nodig over de juiste PBM voor uw werkomgeving of over de juiste inzet van deze middelen? Neem dan direct contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze veiligheidsmaatregelen? Neem dan direct contact op.