Advisering van PBM'S

Het creëren van een veilige werkomgeving begint met het nemen van maatregelen om de veilig- en gezondheidsrisico’s voor de betrokken werknemers te minimaliseren.

Arbeidshygiënische strategie

Volgens de arbeidshygiënische strategie (de volgorde waarin een bedrijf maatregelen dient te treffen) dient eerst geprobeerd te worden om de bron van de risico’s weg te nemen. Als dat niet lukt dienen collectieve maatregelen genomen te worden (zoals het plaatsen van hekwerk rondom een bouwterrein of luchtafzuiging in een werkplaats), Als dat niet mogelijk is, of als de risico’s ook dan nog steeds groot zijn, dienen individuele maatregelen genomen te worden (zoals taakroulatie of een klimaatoverdrukinstallatie op de cabine van een graafmachine). En als zelfs daarmee de risico’s niet geminimaliseerd kunnen worden, zullen de werknemers tot slot Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM) dienen te dragen. PBM dienen dus echt als een laatste redmiddel beschouwd te worden, als alle andere maatregelen niet afdoende blijken te zijn.

PBM

Door de verkeerde PBM toe te passen of de PBM op de verkeerde manier te gebruiken kan een vals gevoel van veiligheid ontstaan. Werknemers verwachten dan dat ze geen risico’s meer lopen, maar lopen die feitelijk wel. De keus voor de juiste PBM en het correcte gebruik hiervan is dus van groot belang en daarbij kan Grondslag BV u als deskundig adviseur bijstaan.

Wetgeving

Volgens de Arbowet (art. 3) dient de werkgever te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden, door risico’s en gevaren bij de bron aanpakken en/of door technische- dan wel organisatorische maatregelen te treffen. Als deze maatregelen niet toereikend zijn, mag de werkgever over gaan tot het verstrekken van PBM. In de Arbowet (art. 5, 6 en 11), het Arbobesluit (art. 8.1 t/m 8.3) is aangegeven waaraan de te gebruiken PBM wettelijk moeten voldoen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Voor de keuze van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen beschikt Grondslag over een zeer ervaren arbeidshygiënist en meerdere middelbaar veiligheidskundigen, die risico’s en gevaren kunnen inventariseren die bij bepaalde werkzaamheden kunnen ontstaan. Aan de hand hiervan kan Grondslag conform de wetgeving adviseren over welke PBM er toegepast dienen te worden. Ook kunnen wij middels voorlichting en instructies aangeven hoe deze PBM gebruikt dienen te worden.

Advies over PBM

Heeft u advies nodig over de juiste PBM voor uw werkomgeving of over de juiste inzet van deze middelen? Neem dan direct contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze veiligheidsmaatregelen? Neem dan direct contact op.