Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB)

Vrijwel alle bedrijven of inrichtingen die onder het Activiteitenbesluit vallen, krijgen te maken met de NRB (Nederlandse Richtlijn Bodembescherming). Aan de hand van de NRB bepalen zij in hoeverre er, binnen de inrichting, sprake is van een bodembedreigende activiteit waarvoor preventieve maatregelen en voorzieningen getroffen moeten worden.

In artikel 13 van de Wet Bodembescherming (WBb) staat: Ieder die op of in de bodem handelingen verricht als bedoeld in de artikelen 6 tot en met 11 en die weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat door die handelingen de bodem kan worden verontreinigd of aangetast, is verplicht alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd, teneinde die verontreiniging of aantasting te voorkomen, dan wel indien die verontreiniging of aantasting zich voordoet, de verontreiniging of de aantasting en de directe gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken.

Wat is NRB?

De NRB is een instrument om te bepalen of activiteiten en/of stoffen nadelige gevolgen kunnen hebben voor de kwaliteit van de bodem. De NRB is een soort checklist, die gebruikt kan worden om de grootte van een risico op bodemverontreiniging in te schatten. Ook kan een combinatie van maatregelen en voorzieningen (cmv) vastgesteld worden, die het risico minimaliseert. In de NRB staat ‘verwaarloosbaar bodemrisico’ centraal. Voorzieningen en maatregelen dienen een verwaarloosbaar bodemrisico te realiseren voor de duur van de bedrijfsmatige activiteiten.

Verplichte NRB-toetsing uitvoeren

Naast de NRB-toetsing is ook het uitvoeren van bodemonderzoek verplicht voor alle inrichtingen waarbinnen wordt gewerkt met bodembedreigende stoffen. Daarbij richt het bodemonderzoek zich enkel op die stoffen die tijdens de bedrijfsactiviteit in de bodem kunnen komen. Dit ongeacht de ter plaatse aanwezige of al getroffen preventieve maatregelen.

Een bodemonderzoek bepaalt de bodemkwaliteit voor aanvang van de activiteiten (nul-situatie onderzoek). Met het bodemonderzoek dat na beëindiging van de inrichting of bedrijfsactiviteiten wordt uitgevoerd, wordt vastgesteld of de bodemkwaliteit ten opzichte van de nul-situatie is veranderd. Dit is het eindsituatie onderzoek. Als inderdaad sprake is van verslechtering, moet de bodemkwaliteit worden hersteld in de nul-situatie of de achtergrondwaarden uit het Besluit bodemkwaliteit.

NRB laten uitvoeren?

Grondslag beschikt over de juiste kennis en ervaring om een NRB-toetsing uit te voeren. We begrijpen de taal van vergunningverleners, handhavers en toezichthouders. Grondslag zorgt ervoor dat u tijdig over het gewenste document beschikt, zodat uw bedrijfsprocessen niet stil komen te liggen. Neem direct contact op om de mogelijkheden te bespreken!

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze veiligheidsmaatregelen? Neem dan direct contact op.