Geohydrologie

Infiltratieonderzoek

Voor nieuwbouw, rioolaanleg en herinrichting van wijken en wegen is hedendaags veel aandacht voor het ‘klimaatproof’ maken. Er zijn steeds langere periodes van droogte en de buien die vallen worden intensiever. Om verdroging tegen te gaan, maar ook om het riool en de zuiveringsinstallaties te ontlasten is het wenselijk dat neerslag vertraagd wordt afgevoerd en de kans krijgt om te infiltreren. We zien bij nieuwe ontwikkelingsplannen vaak dat op perceelniveau geen hemelwaterafvoeraansluiting meer wordt aangelegd. Neerslag moet zoveel mogelijk op eigen terrein worden gebufferd. Ook op wijkniveau worden vergelijkbare stappen ondernomen.

  • Klimaatadaptieve maatregelen die al worden genomen zijn bijvoorbeeld:
  • Verwijderen van verhardingen;
  • Verhardingen vervangen voor een open bestrating;
  • Aanbrengen van een waterbergende fundering;
  • Aanleggen van WADI’s;
  • Het aanbrengen van infiltratiekratten;
  • Het aanbrengen van grindkoffers;
  • Aanwijzen van overloopgebieden.

Om verschillende kimaatadaptieve maatregelen af te wegen, maar ook te kunnen dimensioneren is kennis over de infiltratiecapaciteit van de bodem benodigd. Een infiltratieonderzoek kan hier aan bijdragen. Grondslag BV beheerst de meetmethoden in het veld en de rekenmethoden voor het ontwerp. Het voordeel is dat we dergelijke onderzoeken vaak kunnen combineren met een bodem- en/of verhardingenonderzoek.

Voor een infiltratieonderzoek van de onverzadigde zone van de bodem wordt gebruik gemaakt van een Aardvark Permeameter. De Aardvark is een geautomatiseerde Constant Head doorlatendheidsmeter en berekent de benodigde gegevens (K-waarde) automatisch, wat de betrouwbaarheid en de kwaliteit van de metingen ten goede komt. Met de uitkomende gegevens kan worden meegedacht over klimaatadaptieve maatregelen en kunnen berekeningen worden gemaakt om deze te dimensioneren.

Heeft u vragen, of wilt u een dergelijk onderzoek uit laten voeren? Neem dan contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.

Heeft u advies over bodemonderzoek nodig of wilt u een bodemonderzoek door Grondslag laten uitvoeren?