ASFALTONDERZOEK

Asfaltonderzoek

Voor de afvoer van asfalt is de CROW publicatie 210, richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt, van kracht. Deze richtlijn regelt de voorwaarden voor het afvoeren en/of hergebruiken van asfalt dat vrijkomt bij bijvoorbeeld freeswerkzaamheden.

Daarbij is het vooral van belang dat de milieuhygiënische kwaliteit van het asfalt wordt onderzocht. Asfalt kan Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK-10) bevatten. Dat is beter bekend als teer en is schadelijk voor het milieu. Asfalt waarin in hoge mate nog teer aanwezig is, kan niet worden hergebruikt voor nieuw asfalt. Het moet worden afgevoerd naar een erkende reiniger of verwerker. Het risico op aanwezigheid van teer in het asfalt is vooral hoog bij wegen die zijn aangelegd voor 1995.

Voor de eerste fase van het onderzoek wordt van elke geboorde asfaltkern elke laag opgemeten en wordt omschreven welke soorten asfalt de kern bevat. De asfaltkern wordt vervolgens indicatief onderzocht op de aanwezigheid van teer. Dat houdt in dat de kern wordt ingespoten met zgn. ‘PAK-Marker’, welke bij aanwezigheid van grote hoeveelheden PAK’s oplicht onder UV-licht. Als dat het geval is kan worden aangenomen dat er meer dan 250 mg/kg ds PAK aanwezig is. Dat is ruim boven de bovengrens van 75 mg/kg ds voor hergebruik.

Als slechts een deel van de asfaltkern indicatief veel teer blijkt te bevatten, dan is het een mogelijkheid om deze lagen gescheiden te frezen en af te voeren naar een erkende reiniger of verwerker. De overige lagen zouden dan naar een asfaltcentrale voor hergebruik kunnen worden afgevoerd.

Hiervoor dienen de overige lagen wel nauwkeuriger te worden onderzocht, om te bepalen of het teergehalte niet hoger is dan 75 mg/kgds. Dit kan volgens een aantal verschillende testen, namelijk DLC, HPLC of GC-MS. Wij kiezen hierbij voor GC-MS omdat dit de meest nauwkeurige van de drie is. Mocht hieruit blijken dat het teergehalte wel hoger is dan 75 mg/kgds, dan zullen deze lagen ook naar een erkende reiniger of verwerker moeten worden afgevoerd.

De CROW 210 richtlijn vereist dat het milieuhygiënisch asfaltonderzoek wordt uitgevoerd conform de EN-ISO 17025:2005 voorschriften en dat het uitvoerende laboratorium daarvoor is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie.

Top